Страхотни преживявания в България Дай офертата »

Можеш да провериш над 20 000 круиза в цял свят през нашата онлайн система. Бързо, лесно и удобно. Следи за промоциите на началната страница :) Дай офертата »

 

Лични данни

Политика по защита на личните данни (Privacy notice)

Обща информация
Като администратор на лични данни при покупки онлайн или на място на адреса на извършване на дейността, ВИП-Сливен ООД, наричано по-нататък за краткост Дружеството, отговаря на всички изисквания на влизащата в сила от 25 май 2018г. нова регулация за защита на личните данни (General Data Protection Regulation) , като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.
Дружеството осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Информация относно Администратора на лични данни
Име: ВИП-Сливен ООД
ЕИК/БУЛСТАТ : 200363936
Седалище и адрес на управление: с.Недялско, община Стралджа, ул. Слав Бонев 44
Адрес на извършване на дейността и адрес за кореспонденция: гр. Сливен, 8800 , ул. Мишо Тодоров №7-Г-1
E-mail: Oferti@BestBulgariaDeals.com Телефон.: +359 878 387038
Информация за компетентния надзорен орган
Име: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@cpdp.bg, kzld@government.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg
Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
I.Дружеството събира и обработва Вашите лични данни във връзка с покупки на туристически или други услуги онлайн или на място и сключване на договори на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 въз основа на следното:
a.Изпълнение на задълженията на Дружеството по Договор с Вас;
b.Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
c.Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Дружеството;
d.За целите на легитимния интерес на Дружеството.
II.Дружеството е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите продукти и услуги.

Принципи и цели при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни
III.Дружеството събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите продукти и  услуги и за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития или маркетингови кампании, включително за следните цели:
a.създаване на профил в онлайн платформите ни и осигуряване на пълна функционалност при покупка онлайн или на място;
b.индивидуализация на страна по договора;
c.регистрация на участник в кампания или събитие, организирани от Дружеството;
d.счетоводни и статистически цели;
e.осигуряване на изпълнението на договор за предоставяне на наша услуга;
f.изпращане на маркетингова и търговска информация и др.
IV.Дружеството спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
a.законосъобразност, прозрачност и добросъвестност;
b.лимитиране на целите на обработване;
c.съобразяване с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
d.точност и актуалност на данните;
e.лимитиране на съхранението с оглед постигане на целите;
f.пълнота и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
g.При обработването и съхранението на личните данни, Дружеството може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на легитимни интереси като изпълнение на задълженията си към НАП, Агенция по Заетост и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Дружеството?
V.Дружеството извършва следните операции с личните данни за следните цели:
a.Регистрация на потребител в онлайн платформи: VisitSliven.com, VisitBulgariaOn.com & BestBulgariaDeals.com и изпълнение на договор за покупка на продукти и/или услуги – целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с покупката и в който Вие да имате възможност да следите описанията и историята на своите покупки. Въз основа на горепосоченото, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Сключване на договор за покупка“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
b.Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;
c.Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите съдържащи търговска и маркетингова информация, както и оферти за предлаганите от нас продукти и услуги;
d.Изпращане на информационен  бюлетин– цел:  администриране на процеса по изпращане на бюлетини с иновации, търговска или маркетингова информация до клиентите, които са заявили, че желаят да получават такава;
VI.Дружеството обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
a.Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон); Цел: 1) Регистрация на потребител в платформата за електронна търговия; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на продукт или услуга, между Дружеството и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
b.Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, може да попълните в него данни за Пол и Възраст ( необходими за някои от резервационните системи. Цел: Допълване на информация за потребителя в потребителския му профил. Основание за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на продукт или услуга, между Нас и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
c.При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, Дружеството събира данни за използвания IP адрес. Цел: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания. Основание за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна – чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

VII.Дружеството не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
a.генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
b.разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
c.разкриват расов или етнически произход;

VIII.Личните данни са събрани от Дружеството от лицата, за които се отнасят.

IX.Дружеството не извършва автоматизирано генериране на решение с данни.